1ο Τεῦχος - Abstract ἄρθρου

3. ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΤΟΝ ΒΙΟ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΨΑΡΑΔΩΝ

[Précis: PEOPLE AND PLACES IN THE VITA OF HOSIOI NEKTARIOS AND THEOPHANES APSARAS]

  • Δημήτριος Κ. Ἀγορίτσας

Στὴν παρούσα μελέτη ἐξετάζεται ἡ βιοτὴ τῶν ὁσίων Νεκταρίου καὶ Θεοφάνους τῶν Ἀψαράδων (ca. 1470 – μέσα 16ου αἰ.), ἡ ὁποία μᾶς παρέχει καλὴ εἰκόνα τῆς κατάστασης τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ κατὰ τὴν πρώιμη περίοδο τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας. Τὰ σχετικὰ μὲ τὸ πρόσωπό τους ἁγιολογικὰ κείμενα καὶ ἄλλες σύγχρονες μαρτυρίες εἶναι διαφωτιστικὰ γιὰ τὴ δράση τους ὡς κτιτόρων μοναστικῶν ἱδρυμάτων στὰ Ἰωάννινα καὶ στὰ Μετέωρα, γιὰ τὸ εὐρὺ δίκτυο τῶν ἐπαφῶν τους, τὸ ποιμαντικό τους ἔργο καὶ τὴν πνευματικὴ ἐπιρροὴ ποὺ ἄσκησαν στὴ μοναστικὴ κοινότητα τῶν Μετεώρων καὶ ἀλλοῦ.


Περισσότερα ἄρθρα

ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1ο Τεῦχος

Μὲ τὸ πρῶτο, πανηγυρικό, τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἀνάλεκτα Σταγῶν καὶ Μετεώρων – Analecta Stagorum et Meteororum» ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων φιλοδοξεῖ νὰ διανοίξει νέες ἀτραποὺς στὶς μετεωρικὲς σπουδές, μὲ πυξίδα τὴ διεπιστημονικότητα καὶ τὸ θεματικὸ πλοῦτο.

Διαβάστε περισσότερα Ἀποκτῆστε το