1ο Τεῦχος - Abstract ἄρθρου

5. ΒΗΜΟΘΥΡΟ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΝ ΚΡΗΤΑ

[Précis: A BEMA DOOR FROM THE GREAT METEORO MONASTERY ATTRIBUTED TO THE PAINTER THEOPHANES THE CRETAN]

  • Παρασκευή Χ. Παπαδημητρίου

Στο κειμηλιοφυλάκιο της μονής Μεγάλου Μετεώρου φυλάσσεται αδημοσίευτο βημόθυρο, απλού γραπτού τύπου, στην επιφάνεια του οποίου, στο άνω μέρος, απεικονίζεται το θέμα του Ευαγγελισμού, ενώ στο κάτω και μικρότερο σε έκταση μέρος, οι προτομές των κορυφαίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Τα εικονογραφικά, τεχνοτροπικά και, κυρίως, τα υφολογικά χαρακτηριστικά του βημοθύρου επιτρέπουν την κατάταξή του στην κρητική σχολή, και συγκεκριμένα στην καλλιτεχνική δραστηριότητα του ζωγράφου Θεοφάνη του Κρητός. Το βημόθυρο πιθανότατα χρονολογείται στην τρίτη δεκαετία του 16ου αιώνα.


Περισσότερα ἄρθρα

ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1ο Τεῦχος

Μὲ τὸ πρῶτο, πανηγυρικό, τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἀνάλεκτα Σταγῶν καὶ Μετεώρων – Analecta Stagorum et Meteororum» ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων φιλοδοξεῖ νὰ διανοίξει νέες ἀτραποὺς στὶς μετεωρικὲς σπουδές, μὲ πυξίδα τὴ διεπιστημονικότητα καὶ τὸ θεματικὸ πλοῦτο.

Διαβάστε περισσότερα Ἀποκτῆστε το