Διεπιστημονικὸ ἐργαστήριο «Meteora: A Unesco World Heritage Site»

Μεταξὺ 4 καὶ 11 Ἰοὐνίου 2023 πραγματοποιήθηκε μὲ ἐπιτυχία τὸ διεπιστημονικὸ ἐργαστήριο «Meteora: A Unesco World Heritage Site» τὸῦ Πανεπιστημίου Princeton τῆς Ἀμερικῆς, τὸ ὁπὸῖο τελοῦσε ὑπὸ τὴν ἂἰγίδα τῆς Ἀκαδημίας μας. Μιὰ ὁμάδα 20 προπτυχιακῶν-διδακτορικῶν φοιτητῶν τὸῦ Princeton καὶ μεταπτυχιακῶν-διδακτορικῶν φοιτητῶν ἀπὸ 4 ΑΕΙ τῆς χώρας μᾶς (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΠΑΚ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀπολαύσει τὸ φυσικὸ κάλλος καὶ τὴ μοναστηριακὴ φιλοξενία σὲ 4 μετεωρικὲς μὸνὲς (Μεταμορφώσεως τὸῦ Σὼτῆρος, Βαρλαάμ, Ρουσσάνου, Ἀναπαυσὰς), ἀλλά καὶ νὰ παρακολουθήσει διαλέξεις ἀπὸ ὀκτὼ καθηγητὲς στὶς ὑποδειγματικὲς ἐγκαταστάσεις τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Καλαμπάκας. Οἱ διαλέξεις πραγματεύτηκαν τὴν ἱστορία τῶν μετεωρικῶν μὸνῶν καὶ τὶς σχέσεις τοὺς μὲ τὸν σλαβικὸ κόσμο καὶ τὴν ὀθωμανικὴ διοίκηση, τὰ βυζαντινὰ καὶ μεταβυζαντινὰ χειρόγραφα στὰ Μετέωρα, τὴν «Κρητικὴ Σχὸλὴ» Ζωγραφικῆς, τὴ Δυτικὴ Τέχνη στὰ Μετέωρα, τὸν ὑλικὸ πολιτισμὸ στὰ σκευοφυλάκια τῶν μονῶν, καθὼς καὶ τὴν περιβαλλοντολογικὴ ἱστορία. Οἱ φοιτητὲς εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ξεναγηθοῦν στὰ καθολικὰ τῶν τεσσάρων μὸνῶν καὶ στὰ Μουσεῖα τῶν μὸνῶν Μεταμορφώσεως τὸῦ Σὼτῆρος καὶ Βαρλαάμ, καθὼς καὶ νὰ δοῦν ἐκ τοῦ σύνεγγυς χειρόγραφα ἀπὸ τὴ συλλογὴ τῆς Μὸνῆς τῆς Μεταμορφώσεως τὸῦ Σώτῆρος. Ὡς Ἀκαδημία, θεωροῦμε ὅτι τὸ ἐν λόγῳ ἐκπαιδευτικὸ καὶ ἐρευνητικὸ πρόγραμμα σηματοδοτεῖ τὸ ἔναυσμα γιὰ περισσότερη ἐξωστρέφεια στὰ Μετέωρα, καθὼς καὶ τὸ ἄνοιγμα στὸν εὐρύτερο ἐπιστημονικὸ κόσμο.
Εὐχαριστοῦμε τὶς ἱερὲς μονὲς καὶ τὴ Βιβλιοθήκη τῆς Καλαμπάκας γιὰ τὴ φιλοξενία τους, τοὺς φοιτητὲς καὶ τοὺς καθηγητὲς γιὰ τὸν ἐνθουσιασμό τους!
(Φωτογραφίες 1 και 2: Ιωάννης Παπαχρήστος, Καλαμπάκα)

ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1ο Τεῦχος

Μὲ τὸ πρῶτο, πανηγυρικό, τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἀνάλεκτα Σταγῶν καὶ Μετεώρων – Analecta Stagorum et Meteororum» ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων φιλοδοξεῖ νὰ διανοίξει νέες ἀτραποὺς στὶς μετεωρικὲς σπουδές, μὲ πυξίδα τὴ διεπιστημονικότητα καὶ τὸ θεματικὸ πλοῦτο.

Διαβάστε περισσότερα Ἀποκτῆστε το