Περιοδικό

Περιοδικό

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Τὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ «Ἀνάλεκτα Σταγὼν καὶ Μετεώρων» ἀποσκοπεῖ στὴν προβολὴ καὶ ἀνάδειξη τῆς ἱστορίας, τοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ πνευματικοῦ βίου καὶ τῆς πνευματικῆς παραγωγῆς τῶν μοναστηρίων τῶν Μετεώρων καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, ἀλλὰ καὶ τῶν καλλιτεχνικῶν θησαυρῶν τους.

Τὸ περιοδικὸ διευθύνεται ἀπὸ τριμελῆ Συντακτικὴ ἐπιτροπὴ μὲ τριετῆ θητεία. Πέραν αὐτοῦ, ἕκαστος ἐκ τῶν ὑφισταμένων στὸ περιοδικὸ ἐπιστημονικῶν τομέων ἐλέγχεται ἀπὸ Ἐπιτροπὴ εἰδικῶν ἐπιστημόνων, ἡ ὁποία δύναται νὰ περιλαμβάνει ἕως καὶ ἕξι μέλη, ἐπίσης μὲ τριετῆ θητεία.

Δεδομένου ὅτι τὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ «Ἀνάλεκτα Σταγὼν καὶ Μετεώρων» ἐπιδιώκει καὶ φιλοδοξεῖ νὰ φωτίσει καὶ νὰ παρουσιάσει πτυχές, ἄγνωστες ἢ λιγότερο γνωστές, τῆς ἱστορικῆς, πνευματικῆς καὶ ὑλικῆς κληρονομιᾶς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν μετεωρικῶν μοναστηρίων, κατ’ ἐπέκταση δὲ τὴ ΒΔ Θεσσαλία ὡς κέντρο ἱστορικῶν ἐξελίξεων καὶ πεδίο διαπολιτισμικότητος, περιλαμβάνει εὐρεῖα κλίμακα ἐπιστημονικῶν θεμάτων. Εἰδικότερα, θεραπεύει τίς κάτωθι ἐπιστῆμες: Ἁγιολογία καὶ Λειτουργική, Φιλολογία, Ἐπιγραφικὴ καὶ Παλαιογραφία, Ἱστορία καὶ Ἀρχαιολογία, Ἱστορία ὑλικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ Ἱστορία τῆς τέχνης, Ἱστορικὴ Ἀνθρωπολογία καὶ Κοινωνιολογία, Ἀρχιτεκτονικὴ καὶ Οἰκοδομικὴ ἱστορία, Μουσειολογία καὶ Συντήρηση ἔργων τέχνης.

Ἕκαστο τεῦχος συνοδεύεται ἀπὸ κριτικὸ σημείωμα τῆς Συντακτικῆς ἐπιτροπῆς (editorial). Οἱ πρὸς δημοσίευση μελέτες στὸ περιοδικὸ «Ἀνάλεκτα Σταγὼν καὶ Μετεώρων» ὑπόκεινται σὲ κρίση καὶ ἔλεγχο ἀπὸ δύο Κριτές, μὲ ἐξειδίκευση ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς ὑποβληθείσης μελέτης. Οἱ συγγραφεῖς-ἐρευνητὲς ὀφείλουν νὰ λαμβάνουν ὑπόψη τις παρατηρήσεις τῶν κριτῶν ἀλλὰ καὶ νὰ τηροῦν αὐστηρῶς τίς ἀναλυτικὲς Ὁδηγίες ὑποβολῆς. Σὲ διαφορετικὴ περίπτωση οἱ μελέτες δὲν θὰ γίνονται ἀποδεκτές. Μετὰ τὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ (ἔγχρωμη) ἡ Συντακτικὴ ἐπιτροπὴ ἀποστέλει στοὺς συγγραφεῖς τὸν τόμο καὶ PDF μὲ τὰ περιεχόμενα καὶ τὸ ἄρθρο τους, μὲ τὸν εἰδικὸ ἀριθμό-ταυτότητα DOI, τὰ ὁποῖα δύνανται νὰ ἀναρτηθοῦν μετὰ τὴν πάροδο ἑνὸς ἔτους.

ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1ο Τεῦχος

Μὲ τὸ πρῶτο, πανηγυρικό, τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἀνάλεκτα Σταγῶν καὶ Μετεώρων – Analecta Stagorum et Meteororum» ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων φιλοδοξεῖ νὰ διανοίξει νέες ἀτραποὺς στὶς μετεωρικὲς σπουδές, μὲ πυξίδα τὴ διεπιστημονικότητα καὶ τὸ θεματικὸ πλοῦτο.

Διαβάστε περισσότερα Ἀποκτῆστε το