Καί ἐπίσημα συστάθηκε ἡ Μητροπολιτική Ἀκαδημία Θεολογικῶν καί Ἱστορικῶν Σπουδῶν Ἁγίων Μετεώρων – Δεῖτε τόν Κανονισμό Συστάσεως & Λειτουργίας [ΣΧΛ]

Δημόσια εἶχαν ἐκφρασθεῖ οἱ σκέψεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μᾶς κ. Θεόκλητου -στό πλαίσιο τοῦ πνευματικοῦ καί ποιμαντικοῦ ἔργου του- ὅτι στίς προθέσεις του ἐντάσσεται ἠ ίδρυση Ἀκαδημίας Μετεώρων όπου θά στεγάσει δράσεις συναφεῖς μέ τό ἔργο τῆς Μητρόπολής μας…

Ὁ νέος αὐτός φορέας (Ἀκαδημία) πρόκειται νά στεγαστεί στα νυν γραφεία τῆς Μητρόπολής μας, τα οποία μέ τή σειρά τους θα μεταφερθοῦν στήν Κωνστάντιο Σχολή.

Σήμερα σᾶς παραθέτουμε καί τον  κανονισμό Συστάσεως & Λειτουργίας τῆς «Μητροπολιτικῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καί Ἱστορικῶν Σπουδῶν Ἁγίων Μετεώρων».


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν:

«Μητροπολιτική Ακαδημία
Θεολογικών και Ιστορικών Μελετών Αγίων Μετεώρων»

της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων

‘Αρθρο 1ο
Νομική μορφή – Έδρα

1. Στην Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων συνιστάται εκκλησιαστικό ίδρυμα με την επωνυμία: «Μητροπολιτική Ακαδημία Θεολογικών και Ιστορικών Σπουδών Αγίων Μετεώρων» (εφεξής «η Ακαδημία»), το οποίο θα λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα επικουρεί το έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων και θα εποπτεύεται από αυτήν.

2. Η Ακαδημία έχει έδρα στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως στον Δήμο Καλαμπάκας (Βλαχάβας 43, Καλαμπάκα).

3. Η Ακαδημία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει παραρτήματα εντός ή εκτός Ελλάδος, με άδεια του εκασταχού ορθοδόξου Μητροπολίτου και σε συνεργασία με φορείς της αλλοδαπής, τα οποία θα λειτουργούν δυνάμει του παρόντος, όπως εκάστοτε ισχύει.

‘Αρθρο 2ο
Σκοπός – Μέσα

1. Το ίδρυμα προάγει θρησκευτικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς σχετικούς με το ορθόδοξο χριστιανικό βίωμα του μοναχισμού της περιοχής των Μετεώρων και αποβλέπει στην ανάδειξη, καλλιέργεια, μελέτη και διάδοση ιδίως:

    α. Της Θεολογίας και Ιστορίας των Μετεώρων: μέσω της έμφασης σε διακριτές ιστορικές περιόδους (βυζαντινή, οθωμανική και νεοελληνική περίοδος) και με αναφορά στη ζωή της μοναχικής πολιτείας και στην ανάδειξη της δράσης, της στάσης και της συμμετοχής της στα δρώμενα εκάστης περιόδου.

    β. Της Παλαιογραφίας: μέσω της προβολής της σημαντικής πολιτιστικής και ιστορικής κιβωτού των χειρογράφων που βρίσκονται στις Μονές, με αναφορά στο περιεχόμενό τους μέσω διαφόρων επιστημονικών και πολιτιστικών δράσεων (όπως η ψηφιοποιήση και δημιουργία συστηματικής βάσης δεδομένων με ηλεκτρονική πρόσβαση των ενδιαφερόμενων ερευνητών, φοιτητών και λοιπών κ.λπ.).

    γ. Της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας: μέσω της λειτουργίας Εκκλησιαστικού Μουσείου και της παρουσίασης του αρχαιολογικού πλούτου των Μετεώρων.

    δ. Της Βυζαντινής Μουσικής των Μετεώρων: μέσω της καταγραφής του ιδιαίτερου μουσικού ύφους της μοναχικής πολιτείας των Αγίων Μετεώρων.

    ε. Όποιου άλλου αντικειμένου σχετικού κατά θέμα προς τον μοναχισμό, το ιστορικό και σύγχρονο περιβάλλον των Μετεώρων, το πολιτιστικό απόθεμα των Μονών και την θεολογική μελέτη του μοναχισμού των Μετεώρων από κάθε επιστημονική άποψη.

2. Οι παραπάνω σκοποί εξυπηρετούνται ιδίως με:

    α. Σχηματισμό ενός corpus από διάφορες επιστημονικά δόκιμες προσεγγίσεις προς έρευνα και μελέτη.

    β. Λειτουργία θερινού σχολείου, που λειτουργεί με τη μορφή εργαστηρίου ιστορίας, παλαιογραφίας, θεολογίας και αρχαίας ελληνικής γλώσσας, με σκοπό την πρόκληση του ενδιαφέροντος νέων ανθρώπων για την Αγιομετεωρίτικη Πολιτεία.

    γ. Εκδόσεις βιβλίων, ενημερωτικών φυλλαδίων, βιντεοσκοπημένου ή ψηφιακού υλικού και πρακτικών συνεδρίων – ημερίδων της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων, σχετικών προς το επιτελούμενο έργο της Ακαδημίας και της Ιεράς Μητρόπολης και δημοσίευση, με κάθε πρόσφορο τρόπο και με κάθε μέσο πληροφοριακού υλικού, έντυπης ή ψηφιακής μορφής (π.χ. παρουσίαση θέσεων και πληροφοριών μέσω της δημιουργίας ενημερωτικών φυλλαδίων, δελτίων τύπου, δικτυακών τόπων και άλλων ενεργειών δημοσιότητας, καθώς και την παροχή υπηρεσιών στο διαδίκτυο).

    δ. Λειτουργία καλλιτεχνικού εργαστηρίου αγιογραφίας, που αποβλέπει στην εκπαίδευση νέων, λαϊκών και μοναχών, στην τέχνη της αγιογραφίας, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης τάσης στον χώρο αυτό.

    ε. Μελέτη και διοργάνωση καταλλήλων εκδηλώσεων και δράσεων, περιοδικών ή έκτακτων, για τη μελέτη, προβολή και ανάδειξη των στοιχείων της Ορθοδόξου Λειτουργικής και Αρχιτεκτονικής Παραδόσεως των Αγίων Μετεώρων.

    στ. Υποβολή προτάσεων για την εκπόνηση προγραμμάτων ερευνητικών και αναπτυξιακών στους τομείς ενδιαφέροντος της Ακαδημίας και την εν γένει ανάθεση και εκπόνηση μελετών, ερευνών και προγραμμάτων συναφών με τους σκοπούς της Ακαδημίας.

    ζ. Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και δίκτυα εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας που στοχεύουν στην παραγωγή πολιτιστικού έργου.

    η. Διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων και λοιπών επιμορφωτικών συναντήσεων.

    θ. Διοργάνωση και πραγματοποίηση επισκέψεων και ξεναγήσεων, διενοριακών συναντήσεων και προσκυνηματικών εκδρομών σε θρησκευτικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής.

    ι. Καταγραφή και επισήμανση επισκέψιμων σημείων θρησκευτικού, αρχαιολογικού, ιστορικού, λαογραφικού και μνημειακού ενδιαφέροντος.

    ια. Λειτουργία διαδικτυακών τόπων και έντυπη ή/και ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικώς προς τα ανωτέρω.

    ιβ. Διοργάνωση διαλέξεων, ομιλιών και συνεδρίων θεολογικού, αρχαιολογικού, εν γένει πολιτιστικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου.

    ιγ. Φιλοξενία ομάδων ομογενών ή ομοδόξων, που επιθυμούν να γνωρίσουν τον μοναχισμό, την ιστορία, το φυσικό κάλλος και την πολιτιστική κληρονομιά των Αγίων Μετεώρων.

    ιδ. Την παντός είδους συνεργασία με εταιρείες ή ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, ινστιτούτα ή ανάλογους φορείς, για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, καθώς και κάθε άλλου είδους ενέργεια που κρίνεται αναγκαία από το Δ.Σ. της Ακαδημίας.

    ιε. Τη διαρκή έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων, οι οποίες σχετίζονται με τις θεολογικές, εκκλησιαστικές, φιλοσοφικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

    ιστ. Τη συγκρότηση βάσεων δεδομένων περί των δραστηριοτήτων της Ακαδημίας κυρίως όσον αφορά στις εξελίξεις στις θεολογικές, εκκλησιαστικές, φιλοσοφικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

    ιζ. Τη διατύπωση τεκμηριωμένων εισηγήσεων προς κρατικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς για τη λήψη μέτρων με σκοπό την προστασία, μελέτη, καλλιέργεια και ανάδειξη του ιερού χώρου των Μετεώρων.

3. Επιπλέον η επίτευξη του σκοπού της Ακαδημίας θα επιδιωχθεί σε συνεργασία:

    α. Με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, την Εκκλησία της Ελλάδος, καθώς και με άλλα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες.

    β. Με τις Θεολογικές Σχολές της Ελλάδας και άλλων χωρών.

    γ. Με τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της Ελλάδος ή άλλες δομές θεολογικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και με Θεολογικές Σχολές ή Ακαδημίες του εξωτερικού.

    δ. Με Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων και οργανισμούς, για την προώθηση και ενίσχυση των προγραμμάτων της Ακαδημίας.

‘Αρθρο 3ο
Διοίκηση

1. Η Ακαδημία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται ως εξής:

    α) Πρόεδρος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων, αναπληρούμενος υπό κληρικού, μοναχού ή λαϊκού, οριζομένου με απόφαση του ιδίου.

    β) Τέσσερα (4) μέλη, κληρικοί, μοναχοί ή λαϊκοί, έχοντες δίπλωμα Θεολογικής ή άλλης Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Σχολής, ή μεταπτυχιακό, ή διδακτορικό, με τους αναπληρωτές τους.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων. Η θητεία τους είναι τριετής και μπορούν να επαναδιορισθούν. Το αξίωμα μέλους του Δ.Σ. είναι άμισθο και τιμητικό.

3. Κάθε μέλος, το οποίο αποχωρεί για οποιαδήποτε αιτία, αντικαθίσταται από άλλο μέλος με απόφαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.

4. Το Δ.Σ. συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ή αίτηση τριών τουλάχιστον μελών του.

5. Για την ύπαρξη απαρτίας πρέπει να παρευρίσκεται ο Πρόεδρος ή, κατ’ εντολήν του, ο αναπληρωτής του και δύο τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Εάν κάποιο μέλος του Δ.Σ. δηλώσει κώλυμα συμμετοχής σε συνεδρίαση του Δ.Σ., καλείται αντ’ αυτού ο αναπληρωτής του.

6. Το Δ.Σ. αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

‘Αρθρο 4ο
Αρμοδιότητες Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη συγκρότηση και λειτουργία της Ακαδημίας. Ειδικότερα:

    α. Μελετά και αποφασίζει διάφορα μέτρα για την ενίσχυση και ευόδωση των σκοπών της Ακαδημίας.

 β. Καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό της λειτουργίας της Ακαδημίας και εν γένει των λοιπών δομών και μέσων της Ακαδημίας.

    γ. Ψηφίζει τον ετήσιο Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Ακαδημίας, συντάσσει τον ετήσιο Απολογισμό, και υποβάλλει αυτούς στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο για έγκριση.

    δ. Απoφασίζει για τις συμβάσεις έργου, προμηθειών και υπηρεσιών, σύναψη συνεργασιών, για οποιαδήποτε πρόσληψη προσωπικού και για κάθε δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ακαδημίας.

    ε. Καθορίζει την πρόσληψη και το πλαίσιο καθηκόντων τυχόν Διευθυντού της Ακαδημίας, τη σύσταση τομέων ή δράσεων, ως και την πρόσληψη και το πλαίσιο καθηκόντων των Υπευθύνων Τομέων ή Δράσεων, και επιλύει τα ανακύπτοντα ζητήματα και το εφικτό των αποφάσεων του Ε.Σ.

    στ. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα για το οποίο δεν γίνεται λόγος στον παρόντα Κανονισμό, αξιολογεί τις αποφάσεις του Ε.Σ. και αποφασίζει για την υλοποίησή τους.

2. Από τις αποφάσεις του Δ.Σ., όσες έχουν οικονομικό χαρακτήρα υποβάλλονται στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο για έγκριση. Για αποφάσεις σχετικά με συμβάσεις ή με παροχή αγαθών και υπηρεσιών, το Μητροπολιτικό Συμβούλιο δύναται να θέτει το χρηματικό όριο των συναλλαγών, οι οποίες θα πραγματοποιούνται χωρίς έγκριση από αυτό.

3. Η Ακαδημία εκπροσωπείται δικαστικά και εξωδικαστικά, σε όλες τις έννομες σχέσεις της, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή αυτού ή από μέλος του Δ.Σ., ειδικά εξουσιοδοτημένο γι’ αυτόν τον σκοπό.

4. Ο Πρόεδρος, ή σε περίπτωση απουσίας αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής του, καθορίζει τις εργασίες του Δ.Σ. και υπογράφει τη σχετική αλληλογραφία, ασκεί εποπτεία και επιλύει διαιτητικά τις αναφυόμενες διαφορές των μελών του, όπου υπάρχει ανάγκη.

‘Αρθρο 5ο
Επιστημονικό Συμβούλιο

1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Πρόεδρος του Ε.Σ. είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ή άλλος κληρικός της Μητροπόλεως, εφόσον είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή ανήκει στο διδακτικό προσωπικό Ανώτατης ή Ανωτέρας Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

2. Τα υπόλοιπα (4) μέλη του και οι αναπληρωτές τους, τα οποία διορίζονται προτάσει του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων, μπορεί να προέρχονται από τις τάξεις των κληρικών, μοναχών ή λαϊκών, ανεξαρτήτως φύλου, και πρέπει να είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος και να διακρίνονται για τη θεολογική και φιλοσοφική τους κατάρτιση.

3. Το έργο του Ε.Σ. θα είναι γνωμοδοτικό με την παροχή επιστημονικών συμβουλών για την επίτευξη των σκοπών της Ακαδημίας.

4. Τα μέλη του Ε.Σ., δεν απαγορεύεται να είναι μεταξύ τους σύζυγοι είτε συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Η θητεία τους είναι τριετής και μπορούν να επαναδιορισθούν. Το αξίωμα του μέλους του Ε.Σ. είναι άμισθο και τιμητικό.

5. Κάθε μέλος, το οποίο αποχωρεί για οποιαδήποτε αιτία, αντικαθίσταται από άλλο μέλος με απόφαση του Δ.Σ. και για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας των υπολοίπων μελών του Ε.Σ.

6. Το Ε.Σ. συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ή αίτηση τριών τουλάχιστον μελών του.

7. Για την ύπαρξη απαρτίας πρέπει να παρευρίσκεται ο Πρόεδρος ή, κατ’ εντολήν του, ο αναπληρωτής του και δύο τουλάχιστον μέλη του Ε.Σ. Εάν κάποιο μέλος του Ε.Σ. δηλώσει κώλυμα συμμετοχής, καλείται αντ’ αυτού ο αναπληρωτής του.

8. Το Δ.Σ. αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

‘Αρθρο 6ο
Προσωπικό

1. Με απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν προτάσεως του Σεβασμιωτάτου Προέδρου δύναται να ορίζεται ή να προσλαμβάνεται ως Διευθυντής της Ακαδημίας κληρικός, μοναχός ή λαϊκός, άνω των 25 ετών, πτυχιούχος ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής, με οργανωτικές ικανότητες και εμπειρία επί των σκοπών της Ακαδημίας. Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και συντονίζει την ομαλή λειτουργία της Ακαδημίας δίνοντας εντολές και επιβλέπων τους Υπευθύνους εκάστου Τομέα. Το ύψος του επιδόματος ή του μισθού του καθορίζεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

2. Με απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν προτάσεως του Σεβασμιωτάτου Προέδρου δύναται να ορίζονται Τομείς Δράσης και να προσλαμβάνονται ως Υπεύθυνοι Τομέων κληρικοί, μοναχοί ή λαϊκοί, άνω των 25 ετών, πτυχιούχοι ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής, ή ισότιμου πτυχίου αυτών, με οργανωτικές ικανότητες και εμπειρία στο τομέα ευθύνης τους. Η μορφή της εργασιακής σχέσης, το ύψος του επιδόματος ή του μισθού τους καθορίζεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και για την άρτια οργάνωση και την ομαλή λειτουργία της Ακαδημίας δύναται να προσλαμβάνεται και το υπόλοιπο απαιτούμενο προσωπικό. Το ύψος της αντιμισθίας του έμμισθου προσωπικού καθορίζεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εθελοντική εργασία προσφέρεται στο Ίδρυμα υπό τους περιορισμούς του ελληνικού Νόμου και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Ομοίως, με απόφαση του Δ.Σ., είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων έργου με ανεξάρτητους επαγγελματίες για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.

‘Αρθρο 7ο
Πόροι και διάθεση

1. Πόροι της Ακαδημίας είναι:

    α. Τα σχετικά κονδύλια από τους ετήσιους Προϋπολογισμούς των ενοριακών Ι. Ναών και των Ιερών Μονών της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων.

    β. Επιχορηγήσεις από την Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων και τις Ιερές Μονές αυτής.

    γ. Κάθε παροχή από φορείς του Δημοσίου Τομέα και της Γενικής Κυβέρνησης.

    δ. Χρηματοδότηση από την συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

    ε. Το προϊόν δισκοφοριών ανά τους Ι. Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων, όπως καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου.

    στ. Οι τυχόν εισφορές συμμετοχής στην Ακαδημία που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

    ζ. Προαιρετικές εισφορές και δωρεές φυσικών και νομικών προσώπων ή Ενώσεων προσώπων, ή αλλοδαπών ή διεθνών Οργανισμών, κληρονομίες και κληροδοσίες κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη προσφορά, εφ’ όσον δεν αντιτίθεται στον σκοπό και τον χαρακτήρα της Ακαδημίας.

    η. Έσοδα από τη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ακαδημίας.

    θ. Κάθε άλλο έσοδο, το οποίο προέρχεται από νόμιμη και χρηστή πηγή.

2. Οι πόροι της Ακαδημίας διατίθενται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. και εγκρίσεως του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου για:

    α) Την προαγωγή όλων των σκοπών της Ακαδημίας, όπως ιεραρχούνται από το Δ.Σ.

    β) Τη φιλοξενία, διαμονή, διατροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φύλαξη, διαπαιδαγώγηση, δημιουργική απασχόληση, ποιοτική ψυχαγωγία και εν γένει φροντίδα και καλλιέργεια των συνέδρων, εκδρομέων ή κατασκηνωτών.

    γ) Τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων της Ακαδημίας, ιδίως συνεδρίων, συναντήσεων, σεμιναρίων, ημερίδων και λοιπών συνάξεων.

    δ) Την κάλυψη των δαπανών συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων, ανέγερσης και λειτουργίας συνεδριακού κέντρου ή χώρων πολυδύναμων χρήσεων.

    ε) Την κάλυψη των ποικίλων παγίων και λοιπών δαπανών διοίκησης και λειτουργίας της Ακαδημίας.

    στ) Την προμήθεια, διαφύλαξη και συντήρηση του απαραίτητου εξοπλισμού και των αναλώσιμων προς εξυπηρέτηση των σχετικών αναγκών.

    ζ) Τις αμοιβές και τις ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές του έμμισθου προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

    η) Την κάλυψη κάθε άλλης δαπάνης της Ακαδημίας, η οποία προβλέπεται στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της και κάθε άλλης δαπάνης, που ανακύπτει και αποσκοπεί στην επίτευξη των σκοπών αυτής.

3. Η χρηματική περιουσία της Ακαδημίας κατατίθεται επ’ ονόματι αυτής σε μία από τις τράπεζες που λειτουργούν στην πόλη της Καλαμπάκας. Τις αναλήψεις διενεργεί εντεταλμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλος της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. και ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη, ως Πρόεδρο της Ακαδημίας.

4. Τα έσοδα και τα έξοδα της Ακαδημίας προσδιορίζονται από τον Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων κατά το οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

‘Αρθρο 8ο
Βιβλία

1. Τηρείται Αρχείο και τα εξής βιβλία:
α. Βιβλίο Πρακτικών,
β. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας,
γ. Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις λογιστικά βιβλία και στοιχεία (Κ.Β.Σ.).

2. Όλα τα βιβλία θεωρούνται από την Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων.

‘Αρθρο 9ο
Διάλυση – Τροποποίηση Κανονισμού

1. Η Ακαδημία διαλύεται όταν δεν πληροί τις εκκλησιολογικές προϋποθέσεις της ή αδυνατεί να εκπληρώσει τους σκοπούς της, με απόφαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, η οποία εγκρίνεται από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσημο δελτίο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Με τη διάλυση, η περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως στο νομικό πρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων.

2. Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, έπειτα από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας, εγκεκριμένη υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων.

Άρθρο 10ο

Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του του νομικού προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων.

‘Αρθρο 11ο

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφασις αύτη να δημοσιευθή εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εις το περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

 

Πηγή: ekalampaka.gr


Σχετικά ἄρθρα

ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1ο Τεῦχος

Μὲ τὸ πρῶτο, πανηγυρικό, τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἀνάλεκτα Σταγῶν καὶ Μετεώρων – Analecta Stagorum et Meteororum» ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων φιλοδοξεῖ νὰ διανοίξει νέες ἀτραποὺς στὶς μετεωρικὲς σπουδές, μὲ πυξίδα τὴ διεπιστημονικότητα καὶ τὸ θεματικὸ πλοῦτο.

Διαβάστε περισσότερα Ἀποκτῆστε το