Πρόσκληση Ὑποβολῆς Αἰτήσεων γιὰ τὸ Διεπιστημονικὸ Ἐργαστήριο «Meteora: A Unesco World Heritage Site»

Ἡ Μητροπολιτικὴ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων καλωσορίζει τὴ διοργάνωση διεπιστημονικοῦ Ἐργαστηρίου ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Princeton τῶν ΗΠΑ μὲ τίτλο «Meteora: A Unesco World Heritage Site». Τὸ ἐν λόγῳ πρόγραμμα τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἀκαδημίας μας, καὶ ἀπευθύνεται σὲ φοιτητὲς μὲ ἐνεργὴ ἐγγραφὴ στὰ μεταπτυχιακὰ καὶ διδακτορικὰ προγράμματα τοῦ Πανεπιστημίου Princeton καὶ τῶν ἑλληνικῶν ΑΕΙ. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ προγράμματος, οἱ φοιτητὲς θὰ διδαχθοῦν ἀπὸ εἰδικοὺς τῆς Ἱστορίας, τῆς Ἱστορίας τῆς τέχνης καὶ τοῦ ‘Υλικοῦ πολιτισμοῦ γιὰ τὴ μοναδικὴ κληρονομιὰ τῆς μοναστικῆς πολιτείας τῶν Ἁγίων Μετεώρων. Μερικὰ ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ θὰ ἐξετασθοῦν στὶς διαλέξεις τοῦ προγράμματος εἶναι: Ἱστορία τοῦ μοναχισμοῦ στὰ Μετέωρα, ἡ σχέση τῶν Μετεώρων μὲ τὸν σλαβικὸ κόσμο, ἡ βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ ζωγραφικὴ στὰ Μετέωρα, ὁ μοναστηριακὸς ὑλικὸς πολιτισμὸς κατὰ τοὺς ὕστερους Μέσους Χρόνους καὶ τὴν πρώιμη Νεότερη ἐποχή. Πληροφορίες γιὰ τὴν ὑποβολὴ αἰτήσεων θὰ βρεῖτε στὸν παρακάτω σύνδεσμο (προθεσμία ὑποβολῆς: 1η Φεβρουαρίου 2023, διάρκεια Ἐργαστηρίου: 4-11 Ἰουνίου 2023):

https://hellenic.princeton.edu/opportunities/graduate-student-workshop-meteora-unesco-world-heritage-site


Σχετικά ἄρθρα

ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1ο Τεῦχος

Μὲ τὸ πρῶτο, πανηγυρικό, τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἀνάλεκτα Σταγῶν καὶ Μετεώρων – Analecta Stagorum et Meteororum» ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων φιλοδοξεῖ νὰ διανοίξει νέες ἀτραποὺς στὶς μετεωρικὲς σπουδές, μὲ πυξίδα τὴ διεπιστημονικότητα καὶ τὸ θεματικὸ πλοῦτο.

Διαβάστε περισσότερα Ἀποκτῆστε το