ΔΣ καί ΕΣ

ΔΣ καί ΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (2019-2022)

Διοικητικὸ Συμβούλιο (ΔΣ)

Ἡ Ἀκαδημία διοικεῖται ἀπὸ πενταμελὲς Διοικητικὸ Συμβούλιο, τὸ ὁποῖο ἀποφασίζει γιὰ κάθε ὑπόθεση ποὺ ἀφορᾶ στὴ συγκρότηση καὶ λειτουργία τῆς Ἀκαδημίας. Καταρτίζει τὸν ἑτήσιο προγραμματισμὸ τῆς λειτουργίας αὐτῆς καὶ ἐν γένει τῶν λοιπῶν δομῶν καὶ μέσων αὐτῆς. Ἀπoφασίζει γιὰ τὶς συμβάσεις ἔργου, προμηθειῶν καὶ ὑπηρεσιῶν, γιὰ ὁποιαδήποτε πρόσληψη προσωπικοῦ καὶ γιὰ κάθε δαπάνη σὲ βάρος τοῦ Προϋπολογισμοῦ τῆς Ἀκαδημίας. Καθορίζει τὴν πρόσληψη καὶ τὸ πλαίσιο καθηκόντων τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀκαδημίας, καὶ ἐπιλύει τὰ ἀνακύπτοντα ζητήματα καὶ τὸ ἐφικτὸ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀκαδημίας.

Πρόεδρος τοῦ ΔΣ εἶναι ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγῶν καὶ Μετεώρων, ἀναπληρούμενος ὑπὸ τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Σωτηρίου Χαρίση, Θεολόγου καὶ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν καὶ Μετεώρων.

Τὰ τέσσερα μέλη τοῦ ΔΣ ἀποτελοῦν οἱ:

 1. Ἀρχιμανδρίτης Νήφων Καψάλης, Θεολόγος, ἡγούμενος τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου καὶ Μεγάλου Μετεώρου καὶ πρωτοσύγγελος τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
 2. Ἀρχιμανδρίτης Δομέτιος Ντελλῆς, ἡγούμενος τῆς ἱερᾶς μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος, πτυχιοῦχος Θεολογίας καὶ τοῦ Τμήματος Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
 3. Διάκονος Ἀχιλλέας Πολύζος, Νομικός, Φιλόλογος καὶ Θεολόγος, μὲ μεταπτυχιακὸ στὴ Λειτουργική.
 4. Ἡρακλῆς Κανάτας, Δικηγόρος καὶ Νομικὸς σύμβουλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἐπιστημονικὸ Συμβούλιο (ΕΣ)

Τὸ Ἐπιστημονικὸ Συμβούλιο ἀποτελεῖται ἀπὸ πέντε (5) τακτικὰ μέλη, μὲ Πρόεδρο τὸν οἰκεῖο Μητροπολίτη ἤ ἄλλο κληρικὸ τῆς Μητροπόλεως, ἐφόσον εἶναι κάτοχος Διδακτορικοῦ διπλώματος ἢ ἀνήκει στὸ διδακτικὸ προσωπικὸ Ἀνωτάτης Σχολῆς. Τὰ υπόλοιπα (4) μέλη τοῦ ΕΣ καὶ οἱ ἀναπληρωτές τους προέρχονται ἀπὸ τὶς τάξεις τῶν κληρικῶν, μοναχῶν ἢ λαϊκῶν, ἀνεξαρτήτως φύλου. Ἐπισημαίνεται δὲ ὅτι τὸ ἔργο τοῦ ΕΣ εἶναι γνωμοδοτικό, μὲ τὴν παροχὴ ἐπιστημονικῶν συμβουλῶν γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν τῆς Ἀκαδημίας.

Γιὰ τὴν τριετία αὐτὴ τακτικὰ μέλη τοῦ ΕΣ εἶναι οἱ:

 1. Γέρων Συμεὼν Διονυσιάτης, Πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὁ Ὁσιολογιώτατος πατὴρ Συμεὼν εἶναι ἐρευνητὴς τῆς Βυζαντινῆς τέχνης, μὲ σημαντικὸ μουσειολογικὸ καὶ ἐρευνητικὸ ἔργο στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τὰ Μετέωρα. Εἶναι μέλος τοῦ ΔΣ τῆς Ἁγιορείτικης Ἑστίας, ἔχει δὲ διατελέσει Πρόεδρος ἢ μέλος πολλῶν Ἱεροκοινοτικῶν Ἐπιτροπῶν.
 2. Κρυσταλλία Μαντζανᾶ, προϊσταμένη παλαιότερα τῆς 19ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων. Ἀπὸ τὸ ἔτος 2014 καὶ ἑξῆς ἡ κ. Μαντζανᾶ προΐσταται τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Τρικάλων, μὲ χωρικὴ ἁρμοδιότητα τὰ διοικητικά ὅρια τῆς Π.Ε Τρικάλων καὶ ἀντικείμενο τὴν προστασία καὶ διαχείριση τῶν Ἀρχαιοτήτων.
 3. Δρ. Νικόλαος Βρυζίδης, πτυχιοῦχος τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου, στὸν τομέα της Ἱστορίας τῆς Τέχνης καὶ Ἀρχαιολογίας. Ὑπῆρξε ἀκαδημαϊκὸς ὑπότροφος, μεταξύ ἄλλων, τῆς Βρετανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Πανεπιστημίου Koç τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Διδάσκει Ἱστορία τῆς τέχνης καὶ Ὑλικὸ πολιτισμὸ στὰ Πανεπιστήμια Ἀθηνῶν καὶ Δυτικῆς Ἀττικῆς.

Ἀναπληρωματικὰ μέλη τοῦ ΕΣ εἶναι οἱ:

 1. Ἀρχιμανδρίτης Νήφων Καψάλης, Πρωτοσύγκελλος καὶ ἡγούμενος τῆς μονῆς τοῦ Μεγάλου Μετεώρου.
 2. Δρ. Ἡλίας Γιαρένης, Λέκτορας Ἱστορίας τῆς Βυζαντινῆς Παιδείας στὸ Τμῆμα Ἱστορίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου καὶ μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορικῆς Ἑταιρείας καὶ τοῦ Κέντρου Μελετῶν Ἰονίου.
 3. Δρ. Μιλτιάδης Πολυβίου, ἀρχιτέκτων (ΑΠΘ), μὲ Δίπλωμα μεταπτυχιακὸ στὴν Βυζαντινὴ Ἀρχαιολογία (Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ) και Διδακτορικὸ ἀπὸ τὴν Ἀρχιτεκτονικὴ Σχολή τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβείου Πολτεχνείου. Ὁ κ. Πολυβίου διετέλεσε ὑπάλληλος τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας, εἶναι δὲ μέλος τῶν ΔΣ τοῦ Κέντρου Διαφυλάξεως τῆς Ἁγιορειτικῆς Κληρονομίας καὶ τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας.
 4. Δρ. Παρασκευή Παπαδημητρίου, μέλος ΕΔΙΠ τοῦ τμήματος Ποιμαντικῆς και Κοινωνικῆς Θεολογίας της Θεολογικῆς Σχολῆς του ΑΠΘ, καὶ Μεταδιδακτορικὴ ἐρευνήτρια τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας τοῦ ΑΠΘ.
 5. Ἀριστείδης Ζάχος, Μηχανικὸς ἀνακαινίσεως καὶ Ἀποκαταστάσεως κτιρίων μὲ ἐμπειρία στὶς ἀποτυπώσεις βυζαντινῶν Μνημείων.

Διεύθυνση τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων

Ὁ Διευθυντής τῆς Ἀκαδημίας εἶναι ἁρμόδιος γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΔΣ. Πρὸς τούτοις, συντονίζει τὴ λειτουργία καὶ δράση τῆς Ἀκαδημίας, διευθύνει καὶ ἐποπτεύει τὸ ἔργο καὶ τοὺς Ὑπευθύνους ἑκάστου Τομέα.

Διευθυντὴς τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων γιὰ τὴν τριετία 2019-2022 εἶναι ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Μ. Βαφειάδης, ἐπίκουρος καθηγητὴς (Γνωστικὸ ἀντικείμενο: Τέχνη καὶ τεχνικὲς τῆς Ὀρθόδοξης ζωγραφικῆς ἀπὸ τοὺς Μέσους χρόνους ὡς τὴ σύγχρονη ἐποχή) στὴν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Ἔφορος τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου καὶ Μεγάλου Μετεώρου.

ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1ο Τεῦχος

Μὲ τὸ πρῶτο, πανηγυρικό, τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἀνάλεκτα Σταγῶν καὶ Μετεώρων – Analecta Stagorum et Meteororum» ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων φιλοδοξεῖ νὰ διανοίξει νέες ἀτραποὺς στὶς μετεωρικὲς σπουδές, μὲ πυξίδα τὴ διεπιστημονικότητα καὶ τὸ θεματικὸ πλοῦτο.

Διαβάστε περισσότερα Ἀποκτῆστε το