Ἀποστολή

Ἀποστολή

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΕΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Ἡ προσφορὰ τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ εἶναι τερεστία καὶ σωτηριώδους σημασίας γιὰ τὴν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸν σύμπαντα κόσμο. Ἄλλωστε τὰ μοναστήρια δὲν ἦταν ποτὲ χῶρος κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ. Ἀντιθέτως, οἱ μονὲς εἶχαν πάντοτε οὐσιαστικὸ ρόλο στὴν κοινωνικὴ καὶ πνευματικὴ ζωή, ἀφοῦ ἀποτέλουν βασικὸ παράγοντα στὴ διαμόρφωση τῆς τοπικῆς οἰκονομίας καὶ τοῦ τοπικοῦ πολιτισμοῦ. Πέραν τούτου, οἱ μετεωρῖτες μοναχοὶ πάντοτε προασπίζοντο καὶ διεφύλαττον τὸν πνευματικὸ θησαυρὸ τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ τὰ ἱερὰ κειμήλια, ἔγγραφα, εἰκόνες, χειρόγραφα, ἱερὰ σκεύη, ἄμφια κ.ἄ.. Τοῦτο διότι τὰ ἐκκλησιαστικὰ κειμήλια δὲν εἶναι μόνο ἀντικείμενα, ποὺ στόχο ἔχουν νὰ προσελκύσουν με την ιδιομορφία και το κάλλος τους τὴν περιέργεια καὶ τὸν θαυμασμὸ τῶν ὁρώντων. Τὰ ἱερὰ κειμήλια εἶναι τὸ ἴδιο τὸ ἱστορικὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἡ ὑλικὴ μορφὴ τοῦ σωτηριώδους λόγου τοῦ Θεοῦ. Συνάμα δέ, κάθε ἐκκλησιαστικὸ οἰκοδόμημα, κάθε εἰκόνα καὶ κάθε ἱερὸ σκεῦος καθίσταται «τόπος» συναντήσεως τοῦ πιστοῦ μὲ τὸν Θεό, «τόπος», στὸν ὁποῖο τὸ ἐπίγειο καὶ τὸ ὑπερβατικὸ συνάπτονται.

Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ἀποστολὴ τοῦ πνευματικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ ἱδρύματος, τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων εἶναι ἀφενὸς ἡ ἀνάδειξη τῆς ἱστορίας, τοῦ βίου καὶ τῆς πνευματικῆς παραγωγῆς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀφετέρου δὲ ἡ προβολὴ καὶ μελέτη τῶν καλλιτεχνικῶν θησαυρῶν τῶν μοναστηρίων τῶν Μετεώρων καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.

Εἰδικότερα δὲ ἡ δράση τῆς Ἀκαδημίας περιλαμβάνει:

  1. Σύσταση καὶ λειτουργία Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου (Κειμηλιαρχείου), στὸ ὁποῖο θὰ φιλοξενηθοῦν εἰκόνες καὶ κειμήλια τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως.
  2. Δημιουργία Βιβλιοθήκης Μετεωρικῶν Σπουδῶν γιὰ τὴν κατάρτιση μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν καὶ ἐρευνητῶν.
  3. Διοργάνωση ἐπιμορφωτικῶν σεμιναρίων γιὰ κληρικούς, κατηχητές, τὸ τοπικὸ ποίμνιο καὶ φοιτητές.
  4. Χορήγηση χρηματικῶν Ὑποτροφιῶν σὲ ἀπόρους φοιτητὲς τοῦ Δήμου τῶν Μετεώρων, οἱ ὁποῖες θὰ χορηγοῦνται κάθε χρόνο στὴν ἑορτὴ τοῦ Πολιούχου Ἁγίου Βησσαρίωνος.
  5. Δημιουργία Ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Ψηφιακοῦ καὶ ἔντυπου)
  6. Σύσταση καὶ ἔκδοση ἐπιστημονικοῦ Περιοδικοῦ ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἀνάλεκτα Σταγῶν καὶ Μετεώρων – Analecta Stagorum et Meteororum».
  7. Διοργάνωση Διεθνῶν Συνεδρίων γιὰ τοὺς Σταγοὺς καὶ τὰ Μετέωρα.

ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1ο Τεῦχος

Μὲ τὸ πρῶτο, πανηγυρικό, τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἀνάλεκτα Σταγῶν καὶ Μετεώρων – Analecta Stagorum et Meteororum» ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων φιλοδοξεῖ νὰ διανοίξει νέες ἀτραποὺς στὶς μετεωρικὲς σπουδές, μὲ πυξίδα τὴ διεπιστημονικότητα καὶ τὸ θεματικὸ πλοῦτο.

Διαβάστε περισσότερα Ἀποκτῆστε το